Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje Svet staršev, kot je opredeljeno v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev, tako da ima vsak oddelek Vrtca Dornberk in Vrtca Prvačina svojega predstavnika. Starši predstavnike izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Pristojnosti Sveta staršev so:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v Svet zavoda,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Dostopnost